ComplexTherapy s.r.o.

nestátní zdravotnické zařízení - komplexní fyzioterapeutická péče

zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

BPP, terapeutický koncept Jarmily Čápové

Fyzioterapeutický koncept „bazální posturální programy“, BPP, nabízí řešení hybných problémů pomocí aktivace drobných koordinačních celků, které jsou i přes značnou individualitu každého člověka pro všechny jedince společné. Tyto drobné koordinační celky se objevují během základního vývoje a vertikalizace jedince v prvním roce života a jsou obsaženy v každé fyziologické lokomoci ( tj. pohybu člověka ). Koncept vychází ze zákonitostí posturální ontogenezy ( vývoje ), přičemž základním kamenem metodiky je „posturální motorika“, tj. pohyb člověka v gravitačním poli a jeho reakce na změny poloh.

Z těchto přesně definovaných pozic a poloh dokáže zkušený fyzioterapeut spolu s aktivně spolupracujícím člověkem nebo klidným dítětem spustit tyto genetické programy. Důležitým prvkem je senzorický systém, který posílá informace z periferie do mozku, tzn. že vyhodnocuje pozici těla, kontakt s podložkou, zatížení, posun těžiště, směr pohybu atd. Opakování aktivace výše zmíněných geneticky daných koordinačních celků vede samotný CNS ( centrální nervový systém ) k jejich upevnění do spontánní motoriky. Umožní tak zmírnění patologických vlivů jak centrálního ( DMO, CMP, neurologické dg., míšní léze ), tak periferního ( poúrazové stavy, bolestivé ramena, ortopedické dg., přetížení v oblasti páteře ) původu.

Metodika obsahuje vývojové aspekty, tak jak se dítě vyvíjí v prvním roce života, stejně tak je důležité dodržování těchto vývojových milníků i v terapii. Základním stavebním kamenem je funkce pletence ramenního a horní končetiny a její stabilizace v opoře i při fázickém pohybu s vlivem na páteř v krční a hrudní oblasti. Na tomto základě je možno v terapii stavět další prvky motoriky až k dokonalé funkci dolní končetiny ve vzpřímeném stoji a při chůzi s vlivem na bederní páteř a křížovou oblast. Koncept velmi často využívá polohy horizontální, jako návrat k fyziologickému vývoji a využití opěrné funkce horní i dolní končetiny. Stejně tak je tomu i při lezení batolete kolem 8. měsíce věku. Lezení po čtyřech je dnes již i pro laickou veřejnost známý prvek hodnocení správného a zdravého vývoje jedince.

S výhodou lze tuto metodiku využít u dnes tak častých poruch posturální motoriky v dětském věku ( vadné držení těla, plochonoží, skoliozy, přetížení svalových skupin vrcholových sportovců, koordinační poruchy u LMD, hyperaktivity atd ). U dospělých je také možnou metodou volby u pacientů s vertebrogenními potížemi, chronickými ortopedickými diagnózami, psychosomatickými problémy.

ComplexTherapy s.r.o.

komplexní fyzioterapeutická péče - zaměření na děti i dospělé s fyzickým a kombinovaným postižením

Padělky I., ul. 2.května 3070, 760 01 Zlín 1

úvod metody služby tým foto ceník kontakt